Loading color scheme

Jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj na listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

W systemie rekrutacji można wybrać 3 szkoły z Powiatu Oławskiego, a ramach szkół dowolną liczbę zawodów. Ważne jest, aby pamiętać, że w skład Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy wchodzą dwie szkoły: Technikum Nr 2 oraz Branżowa szkoła Nr 2. Wybrane szkoły i zawody należy uporządkować zgodnie ze swoimi preferencjami. Szkoła/klasa na pierwszym miejscu będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru i to z tą szkołą będziesz się kontaktować i tam będziesz dostarczać dokumenty.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymasz w szkole, do której zostałaś/-eś przyjęty. Badania są nieodpłatne dla ucznia, ale trzeba je wykonać we wskazanym miejscu i określonym terminie. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci uczyć się w wybranym zawodzie, możesz te badania wykonać wcześniej.

Zajęcia praktyczne zgodnie z wybranym zawodem realizowane są u pracodawcy. Uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu. W klasie I zajęcia praktyczne odbywają się przez 2, a w klasach II i III 3 dni w tygodniu. Ocena z zajęć praktycznych traktowana jest jak inne oceny klasyfikacyjne.

Pod tym linkiem znajdziesz najważniejsze informacje:
Kalendarzyk absolwenta szkoły podstawowej

Jeśli w szkole, do której zakwalifikowano ucznia, złożono tylko kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty, wówczas oryginały tych dokumentów dostarczyć należy po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do szkoły.

Progi punktowe zależą od wyników, jakie osiągnęli kandydaci w danym roku szkolnym, starając się dostać do wybranej klasy. W związku z tym progi co roku są różne.

W klasach zwykle jest ok 30 uczniów.

Tak, ale tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w pierwszych dniach roku szkolnego, o ile w interesującej ucznia klasie I są wolne miejsca oraz spełnione zostaną wymagania rekrutacyjne, a także nie będzie przeciwskazań zdrowotnych do nauki w tym zawodzie.

Nie, nie ma znaczenia data złożenia wniosku, istotne jest to, żeby był złożony w  terminie.

Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 uczestniczy w procesie elektronicznej rekrutacji do szkół. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl Aby złożyć wniosek, należy w określonym harmonogramem terminie, zarejestrować się (założyć konto), a następnie zalogować się do systemu rekrutacji i wypełnić formularz.  Następnie wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać (podpisuje kandydat i jego rodzic/prawny opiekun) i w określonym harmonogramem terminie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli tą szkołą jest Technikum Nr 2 w Oławie lub Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oławie wszelkie formalności załatwia się z nami.

Ważne jest aby, w momencie otrzymania świadectwa oraz wyników egzaminu kandydat wprowadził do systemu także informacje o osiągnięciach (oceny) i inne osiągnięcia na rzecz szkoły wymienione na świadectwie ukończenia.
Jeżeli kandydat jest spoza powiatu oławskiego (lub spoza szkoły uczestniczącej w procesie rekrutacji elektronicznej), sam rejestruje sobie konto w systemie rekrutacji oraz samodzielnie wypełnia druk formularza.

W Technikum podstawowym językiem nauczanym w naszej szkole jest język angielski. Drugim językiem, jest język niemiecki. W Branżowej szkole I stopnia jest jeden język obcy, najczęściej angielski.

Wszystkie zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się z podziałem na grupy, dzięki czemu uczniowie pracują samodzielnie.

W naszej szkole każdy ma dowolność w doborze stroju, pod warunkiem, że nikogo nim nie obraża i nie prowokuje.

Uczniowie wychodzą do kina na interesujące filmy, najczęściej poruszające ważną tematykę społeczną lub filmy inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Odbywają się również wycieczki
do innych instytucji kulturalnych.

Nie. Uczeń i jego rodzice muszą sami znaleźć pracodawcę, który przyjmie ucznia jako młodocianego pracownika w celu nauki zawodu. Pracodawca musi mieć uprawnienia instruktora nauki zawodu. Brak pracodawcy uniemożliwia dostanie się do Branżowej Szkoły I stopnia.

Nie. W klasach Branżowej Szkoły I stopnia kształcimy młodocianych pracowników, zatem miejscem praktyk jest zakład pracy, z którym uczeń i jego rodzice podpiszą umowę o pracę. W szkole uczeń - młodociany pracownik uzupełnia wykształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.