Loading color scheme

Regulamin przyznawania statuetki „SZKOLNEJ RODZINY”

 

Regulamin przyznawania
rodzicom/opiekunom prawnym ucznia
statuetki „SZKOLNEJ RODZINY”
w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

1. Statuetkę otrzymują rodzice/opiekunowie prawni, których co najmniej troje dzieci ukończyło Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

2. Kandydatów mogą typować:
a) Dyrektor szkoły,
b) Wychowawca klasy.

3. Wniosek składany jest przez wnioskodawcę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym odbywa się klasyfikacja końcowa klas maturalnych/klas zawodowych.

4. Ilość statuetek w każdym roku szkolnym nie jest limitowana.

5. Wnioski nie są poddawane głosowaniu lecz w sytuacjach złożonych opiniowane przez członków Rady Pedagogicznej.

7. Decyzję o przyznaniu statuetki podejmuje Dyrektor szkoły.

8. Na statuetce widnieje napis: „Dyrektor Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie przyznaje Państwu: Imiona nazwisko-a rodziców lub prawnych opiekunów ucznia tytuł „Szkolnej Rodziny” i data przyznania”.

9. Statuetki wręczane są na uroczystości rozdania świadectw rodzicom/opiekunom prawnym ucznia przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

10. Statuetki ewidencjonowane są w szkolnym dokumencie „Osiągnięcia uczniów” w danym roku szkolnym.

11. Fundatorem statuetki jest Rada Rodziców lub sponsor.